Giấy giới thiệu chuyển trường Biểu mẫu GD-ĐT

  • Phát hành Download
  • Đánh giá
  • Lượt tải 700
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 28 KB
  • Cập nhật 19/07/2013

Giới thiệu

Giấy giới thiệu chuyển trường

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT ………………. 

Hiệu trưởng Trường ………………………………..

Em:                 ………………………………………………….

Ngày sinh:     …………………………………………………….

Nơi sinh:        ……………………………………………………

Là học sinh lớp ……… năm học ………………. của Trường chúng tôi.

Nay chuyển đến Trường THPT ……………………………….. 

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em …………………………….. được học tại Quý trường.

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

                                                                                     …………, ngày …….tháng …….năm 20…

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG