Bản cam kết thu nhập cá nhân Mẫu số 23/CK-TNCN về khai thuế thu nhập cá nhân

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 11.391
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 89,5 KB
  • Cập nhật 20/08/2015

Giới thiệu

Bản cam kết thu nhập cá nhân

Bản cam kết thu nhập cá nhân mẫu số 23/CK-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Đây là mẫu cam kết thu nhập thuế thu nhập cá nhân mới nhất hiện nay. Bạn có thể tải về và sử dụng miễn phí.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

 

BẢN CAM KẾT THU NHẬP CÁ NHÂN

Kính gửi: (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)………………………………………...

1. Tên tôi là: …………………………………..………...……….……………………………………..........

2. Mã số thuế: 

3. Số CMND/hộ chiếu: .......................... Ngày cấp: ......................... Nơi cấp: ..................................

4. Địa chỉ cư trú: ……………………….……...…………….…………… …………………………............

5. Nơi làm việc chính (nếu có): ……...…………….…………………………………...……………………

Tôi cam kết rằng tổng thu nhập năm ……..… của tôi không vượt quá ………(*) ………….. triệu đồng (ghi bằng chữ ….............................................…………………………….……).

Tôi đề nghị ……………………. (tổ chức, cá nhân trả thu nhập) …………..…………… tạm thời chưa thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

Ngày..……tháng……..năm……....

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Ghi chú: Số tiền khai tại mục này được xác định như sau:

- Trường hợp người viết cam kết độc thân: số tiền khai là 48.000.000 triệu đồng.

- Trường hợp người viết cam kết có người phụ thuộc:

Số tiền khai = 48.000.000 đồng + 19.200.000 đồng x Tổng số người phụ thuộc.

Ví dụ: Người viết cam kết có 2 người phụ thuộc thì:

Số tiền khai = 48.000.000 đồng + 19.200.000 đồng x 2 = 86.400.000 đồng.

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.