Bảng kê số nhà, số hộ, số người

  • Phát hành Ủy ban Nhân dân
  • Đánh giá
  • Lượt tải 104
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 288 KB
  • Cập nhật 29/07/2013

Giới thiệu

BAN CHỈ ĐẠO

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG

Bảng kê số nhà, số hộ, số người

Tỉnh/thành phố:..........................

Huyện/quận:..........................

Xã/phường:..........................

Thành thị/nông thôn (Thành thị = 1; Nông thôn = 2):………………..

Tên địa bàn điều tra:..........................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.