Bảng tính hao mòn tài sản cố định Mẫu sổ sách kế toán

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 929
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 21 KB
  • Cập nhật 24/07/2013

Giới thiệu

Bảng tính hao mòn tài sản cố định là sổ kế toán theo dõi hao mòn của các loại tài sản của đơn vị trong kỳ tính thuế năm...

Bộ (Sở): ........

Đơn vị: ........

BẢNG TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Năm: ....................

STT Tên, đặc điểm, ký hiệu tài sản cố định
Số hiệu tài sản cố định
Số hao mòn tính trong năm nay
Ghi chú
         
         
Cộng:

 

Người lập sổ
(Chữ ký, họ tên) 

 Lập, ngày … tháng … năm …

Phụ trách kế toán
(Chữ ký, họ tên)