Báo cáo cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT

Giới thiệu

Để báo cáo công tác cấp đăng ký, biển số về Tổng Cục Đường bộ Việt Nam có thể làm theo mẫu quy định tại Phụ lục 22 (mẫu báo cáo công tác cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng) của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT này:

Phụ lục 22
MẪU BÁO CÁO CẤP ĐĂNG KÝ BIỂN SỐ
XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)

Tên Sở GTVT

Số ………../BCXMCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày …… tháng …… năm ………

BÁO CÁO
CÔNG TÁC CẤP ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Thực hiện Thông tư số /2010/TT -BGTVT ngày …/…/…….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp,đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải ……….... báo cáo kết quả thực hiện năm …….. như sau: 

1. Số lượng giấy chứng nhận đăng ký, biển số đã cấp:

1.1. Tổng số giấy chứng nhận đăng ký đã cấp: …………………./chiếc.

Trong đó:

- Cấp mới: ……/chiếc, từ số ………… đến số ……………..

- Cấp lại: ……../chiếc, từ số …………. đến số …………… ..

- Phôi chứng chỉ bị hỏng:

1.2. Tổng số biển số đã cấp: ……./bộ.

Trong đó:

+ Bánh lốp: ………./bộ, từ số …………..….. đến số ……….

+ Bánh xích: ……../bộ, từ số ………………. đến số …………

+ Bánh thép: ………/bộ, từ số ……………... đến số ……………….

2. Xe máy chuyên dùng đóng lại số động cơ, số khung, tổng số: ……………/chiếc.

Trong đó:

+ Bánh lốp: ………./bộ, từ số …………..….. đến số ……….

+ Bánh xích: ……../bộ, từ số ………………. đến số …………

+ Bánh thép: ………/bộ, từ số ……………... đến số ……………….

3. Xe máy chuyên dùng di chuyển: ………../chiếc.

Trong đó:

+ Di chuyển đi: ……………./chiếc.

+ Di chuyển đến: ……………./chiếc.

4. Xe máy chuyên dùng xóa sổ đăng ký: ……………../chiếc.

5. Đề xuất, kiến nghị trong công tác cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng. 

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)