Biên bản chứng nhận Ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 32
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 21 KB
  • Cập nhật 14/01/2014

Giới thiệu

Biên bản chứng nhận ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Mẫu số: 04/BB

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN
LẬP BIÊN BẢN

 --------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: .../BB-CN

 

BIÊN BẢN CHỨNG NHẬN

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Hôm nay, hồi ...... giờ .... ngày .... tháng ..... năm ........... Tại ………...........

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà): ........................... Chức vụ: ............................ Đơn vị: .......................

2. Ông (bà): ........................... Chức vụ: ............................ Đơn vị: .......................

Với sự chứng kiến của:

a) Ông (bà): …................ Năm sinh: .............................. Quốc tịch: ......................

Địa chỉ: .................................................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ................. Ngày cấp: ................. Nơi cấp: ...........

b) Ông (bà): ……...................... Năm sinh: .............................. Quốc tịch: ............

Địa chỉ: .................................................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ................ Ngày cấp: ................. Nơi cấp: ...........

Chứng nhận rằng:[2] ...................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi ........ giờ ......... ngày .... tháng ....... năm ...........

Biên bản được lập thành ........... bản; mỗi bản gồm ............. trang; có nội dung và giá trị như nhau; đã giao cho .................................... 01 bản. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):[3] .................................................................

NGƯỜI CHỨNG NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú:

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi nội dung sự việc cần chứng nhận;

[3] Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.