Biểu mẫu Biên lai thu tiền Mẫu số: 06-TT - Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 5.454
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 16 KB
  • Cập nhật 09/03/2017

Giới thiệu

Mẫu biên lai thu tiền số 06-tt

Mẫu biên lai thu tiền là giấy biên nhận tiền của cơ quan, doanh nghiệp... về việc đã thu tiền của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về nghĩa vụ đã thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu biên lai thu tiền dưới đây của chúng tôi để dùng trong các trường hợp như biên lai thu tiền học phí, mẫu biên lai thu tiền thuê nhà,...

Đơn vi: ……..
Bộ phận: …….
Mẫu số: 06-TT
(Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày ...tháng ...năm ...

Quyển số: ...................

Số: ...................

- Họ và tên người nộp tiền: ..........................................................................................

- Địa chỉ: ..................................................................................................................

- Nội dung thu: ..........................................................................................................

- Số tiền thu: ........................................(Viết bằng chữ): .............................................

...............................................................................................................................

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người thu tiền
(Ký, họ tên)