Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế Cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát

  • Phát hành Tổng cục Thuế
  • Đánh giá
  • Lượt tải 148
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 17 KB
  • Cập nhật 18/01/2018

Giới thiệu

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát:

 1. Trình tự thực hiện:

- Người nộp thuế đã được cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế nhưng Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát thì người nộp thuế phải làm văn bản đề nghị cơ quan thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, văn bản này gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế.

2. Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ, mã số thuế, nguyên nhân mất, nơi mất, đề nghị cấp lại và cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận.

7. Phí, lệ phí (nếu có):

- Không.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

- Thông tư của Bộ Tài chính số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2007 về việc hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế như sau:

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế/mã số thuế cá nhân/thông báo mã số thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

                                                                                        ………, ngày …… tháng …… năm …… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN/
THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ 

Kính gửi: ………………………………………………….............

1. Tên tổ chức, cá nhân (ghi theo đăng ký thuế): ………………………………………......................

…………………………………………………….………………………………………..............................

2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………...........................

3. Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): …..……………………………………......................

4. Lý do đề nghị cấp lại: ……………………………......................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế.

 Ghi chú:
- Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)