Công văn 1181/BXD-KTXD Về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

  • Phát hành Bộ Xây dựng
  • Đánh giá
  • Lượt tải 14
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 16 KB
  • Cập nhật 06/04/2013

Giới thiệu

Công văn 1181/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng ngày 23 tháng 07 năm 2012 về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

BỘ XÂY DỰNG
--------
Số: 1181/BXD-KTXD

V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 880/SNN ngày 11/07/2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình quản lý thực hiện hợp đồng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đơn giá thanh toán hợp đồng: Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với các quy định của Nhà nước tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, đối với trường hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình nêu tại Văn bản số 880/SNN, khi thanh toán không phải tính toán lại đơn giá theo nguồn cung cấp vật liệu thực tế.

2. Về điều chỉnh giá hợp đồng: Trường hợp các bên đã thỏa thuận sử dụng phương pháp hệ số điều chỉnh Pn để điều chỉnh giá hợp đồng và hệ số này được xác định trên cơ sở giá nhân công (tiền lương), vật liệu xây dựng, máy thi công theo công bố hoặc thông báo giá của địa phương hoặc của cấp có thẩm quyền, thì khi sử dụng hệ số Pn để điều chỉnh giá hợp đồng không cần phải xin ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng địa phương nơi xây dựng công trình. Như vậy, cách hiểu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình là phù hợp.

3. Về lập dự toán điều chỉnh, bổ sung: Nguyên tắc lập dự toán điều chỉnh, bổ sung như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình nêu tại Văn bản số 880/SNN là phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Văn Sơn