Công văn 1327/2013/BGTVT-TC Hướng dẫn thời hạn giải ngân kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012

Giới thiệu

Công văn 1327/2013/BGTVT-TC về hướng dẫn thời hạn giải ngân kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------
Số: 1327/BGTVT-TC
V/v: Hướng dẫn thời hạn giải ngân
kinh phí CTMTQG năm 2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Ngày 01/02/2013, Bộ Tài chính có Văn bản số 1808/BTC-HCSN về việc hướng dẫn thời hạn giải ngân kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 (có bản sao gửi kèm); trong đó các dung chi Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp được phép giải ngân đến hết ngày 31/3/2013. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 10643/BGTVT-TC ngày 17/12/2012 gửi các đơn vị thực hiện.

Để thực hiện tốt dự toán ngân sách và các nhiệm vụ đã được giao, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị có sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành giải ngân trước 31/3/2013 số kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia (nguồn vốn sự nghiệp) đã được giao năm 2011 và năm 2012.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ TCCB, KHĐT;
- Lưu: VT, TC (Bổng).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Hồng Trường