Công văn 1802/TCT-TNCN 42 trường hợp được xét giảm thuế thu nhập cá nhân

  • Phát hành Tổng cục Thuế
  • Đánh giá
  • Lượt tải 15
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 13/06/2018

Giới thiệu

Công văn 1802/TCT-TNCN được ban hành bởi Tổng cục Thuế ngày 16/05/2018 xác định bệnh hiểm nghèo giảm thuế thu nhập cá nhân. Công văn 1802/TCT-TNCN quy định giảm thuế thu nhập cá nhân cho 42 bệnh hiểm nghèo.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1802/TCT-TNCN
V/v Xác định bệnh him nghèo.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 723/CT-TNCN ngày 23/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc xác định bệnh hiểm nghèo giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 quy định:

"Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp."

- Căn cứ Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định:

"Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp."

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"a) Việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm tính thuế. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh him nghèo trong năm tính thuế nào thì được xét gim sthuế phi nộp của năm tính thuế đó.”

- Theo hướng dẫn tại công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp cá nhân bị hẹp động mạch vành và đã điều trị đặt sten là mắc bệnh hiểm nghèo trong danh mục bệnh hiểm nghèo theo công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/05/2015 của Bộ Tài chính, cá nhân có đầy đủ hồ sơ theo chỉ định của cơ quan y tế hoặc bác sỹ thì thực hiện xét giảm thuế TNCN theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh