Công văn 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD Về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá
  • Lượt tải 172
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 25 KB
  • Cập nhật 20/04/2013

Giới thiệu

Công văn 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 04 tháng 12 năm 2012 về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn.

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------------------
Số: 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v: Hướng dẫn tự đánh giá trường
mầm non theo quy trình rút gọn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

 Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Để có thông tin về chất lượng giáo dục của các trường mầm non, trường mẫu giáo và nhà trẻ thuộc các loại hình (sau đây gọi chung là trường mầm non) trong toàn quốc chuẩn bị cho việc triển khai Dự án "Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ mầm non", Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn như sau:

1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non (sau đây gọi tắt là Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT);

b) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác tự đánh giá trường mầm non để đến năm 2014 có 100% trường mầm non hoàn thành tự đánh giá với quy trình đầy đủ theo hướng dẫn tại Công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non (sau đây gọi tắt là Công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD). Tổ chức triển khai đánh giá ngoài và công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 50% số trường mầm non của địa phương đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ cấp độ 1 trở lên, theo quy định tại Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (sau đây gọi tắt là Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT).

Kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non của địa phương là điều kiện giải ngân của Dự án "Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non".

c) Tổng hợp báo cáo của các Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (theo Phụ lục IV), gửi về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 05 năm 2013 và vào cuối năm học của các năm tiếp theo;

d) Chỉ đạo, thực hiện các biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại các trường mầm non.

2. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo

a) Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các trường mầm non trên địa bàn triển khai tự đánh giá;

b) Tổng hợp báo cáo của các trường mầm non về kết quả tự đánh giá (theo Phụ lục III), báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 04 năm 2013 và vào cuối năm học của các năm tiếp theo.

3. Đối với các trường mầm non

a) Thành lập hội đồng tự đánh giá theo quy định tại Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT và Công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD để triển khai công tác tự đánh giá;

b) Tiến hành thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, minh chứng để đánh giá mức độ đáp ứng các chỉ số và tiêu chí của các tiêu chuẩn theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT;

c) Đánh giá mức độ đáp ứng chất lượng giáo dục của từng tiêu chí theo Phiếu đánh giá tiêu chí (Phụ lục I). Khi đánh giá cần nêu rõ hiện trạng, những điểm mạnh và điểm yếu của nhà trường, xác định chỉ số đã đạt và chưa đạt, từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng. Khi xây dựng kế hoạch, cần xác định cụ thể thời gian mà nhà trường phấn đấu để đạt được yêu cầu của các chỉ số;

d) Sau khi hoàn thành việc đánh giá các tiêu chí, nhà trường ghi thông tin vào Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá (Phụ lục II) và gửi báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 04 năm 2013;

đ) Căn cứ số lượng tiêu chí đạt yêu cầu, các trường thực hiện theo hướng:

- Đối với những trường đạt được một trong các cấp độ kiểm định chất lượng giáo dục quy định tại Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT, hoàn thiện quy trình tự đánh giá theo Công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD, thực hiện các bước tiếp theo để được đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục;

- Đối với những trường chưa đạt được một trong các cấp độ kiểm định chất lượng giáo dục quy định tại Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT thì thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng theo kế hoạch của nhà trường đã xây dựng ở từng chỉ số và tiêu chí của các tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;

e) Đối với các trường đã hoàn thành tự đánh giá theo quy trình đầy đủ quy định tại Công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD thì cập nhật thông tin tại thời điểm 15 tháng 04 năm 2013 và gửi Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 04 năm 2013.

g) Sau mỗi năm học, các trường thực hiện tự đánh giá sự tiến bộ của mình ở các chỉ số chưa đạt năm trước, thống kê vào bảng tổng hợp và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục trường mầm non. Vì vây, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cấp quản lý giáo dục, các trường mầm non nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) theo địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu - Hai Bà Trưng - Hà Nội, ĐT: 04.38683361, FAX: 04.38684995, Email: phongkdclgdpt@moet.edu.vn để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ (để th/h);
- Ban Quản lý Tiểu Dự án PPTAF (để th/h);
- Lưu: VT, KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Nghĩa