Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Bạc Liêu môn Tin học bảng A (Năm học 2011 - 2012) - Ngày thi thứ nhất Sở GD&ĐT Bạc Liêu

  • Phát hành Sở GD-ĐT Bạc Liêu
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 2.947
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 201 KB
  • Cập nhật 02/05/2013

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẠC LIÊU
(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH
NĂM HỌC: 2011 - 2012

MÔN THI: TIN HỌC (BẢNG A)
Ngày thi: 05/11/2011
(Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu 1 (6 điểm): Tổng các hàng của ma trận

Đọc từ một ma trận A cấp m x n các số nguyên, với các phần tử được cho từ một tệp văn bản MATRAN.INP, với mỗi phần tử cách nhau một dấu cách. Trong đó, hàng đầu tiên ghi hai sốm, n lần lượt là số hàng và số cột của ma trận, m hàng tiếp theo ghi các hàng của ma trận.

Tính tổng các số hạng trên mỗi hàng của ma trận và ghi kết quả vào tệp văn bản MATRAN.OUT

Câu 2 (7 điểm): Tính tỉ lệ chữ nguyên âm

Cho một văn bản chứa trong một text file. Bạn hãy viết chương trình tính tỉ lệ các nguyên âm có mặt trong văn bản theo thứ tự của bảng chữ cái.

Định nghĩa các nguyên âm là: A,E, I, O, U, Y

Dữ liệu vào: file NGUYENAM.INP gồm nhiều dòng chứa các ký tự của văn bản

Dữ liệu ra: file NGUYENAM.OUT mỗi dòng ghi ký tự và tỷ lệ % (lấy đến 4 chữ số thập phân) của các nguyên âm.

Câu 3 (7 điểm): Du lịch Bạc Liêu.

Tỉnh Bạc Liêu có n địa điểm du lịch và được đánh số từ 1 đến n. Biết rằng đường đi giữa hai địa điểm bất kì (nếu có) đều là đường đi hai chiều. Sơ đồ mạng lưới giao thông của n địa điểm này cho bởi ma trận a[i,j], trong đó:

- a[i,j] là độ dài đường đi từ địa điểm i đến địa điểm j (a[i,j] là sốnguyên dương và a[i,j] ≤100).

- a[i,j] = 0 nếu không có đường đi từ địa điểm i đến j.

- a[i,j] = a[j,i]

- a[i,i] = 0

Một đoàn du lịch xuất phát từ địa điểm P và muốn đến địa điểm Q, nhưng họ không biết nên đi theo đường nào là ngắn nhất để tiết kiệm chi phí và thời gian. Bạn là lập trình viên, hãy giúp họ giải quyết bài toán trên hoặc đưa ra thông báo không tồn tại đường đi giữa P và Q.

Dữ liệu vào: Ghi trong tập tin văn bản DULICH.INP gồm:

- Dòng 1: Chứa số n, P, Q (n ≤100)

- n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi n số a[i,1], a[i,2], …, a[i,n]

Các số cách nhau ít nhất một khoảng trắng.

Dữ liệu ra: Ghi vào tập tin văn bản DULICH.OUT

Nếu không có đường đi thì ghi KHONG, ngược lại thì

- Dòng 1: Tổng độ dài đường đi.

- Dòng 2: Các địa điểm mà đoàn cần đi qua.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết