Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2012 - 2013 môn Sinh học lớp 12 Bảng B (Có đáp án) Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12

  • Phát hành Sở GD-ĐT Nghệ An
  • Đánh giá 5 đánh giá
  • Lượt tải 6.631
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 60,5 KB
  • Cập nhật 02/10/2015

Giới thiệu

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12 tỉnh Nghệ An năm 2012 - 2013 Bảng B Có đáp án

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NGHỆ AN


(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12
NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 12 BẢNG B

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)


Câu I (4,0 điểm)

1) Gen điều hòa là một trong những thành phần cấu trúc của opêron Lac đúng hay sai? Nêu vai trò của gen điều hòa trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac.

2) Phân biệt gen cấu trúc và gen điều hoà?

3) Nêu các đặc điểm của mã di truyền.

4) Nêu những đặc điểm khác nhau cơ bản trong nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực.

Câu II (3,0 điểm).

Một loài thực vật giao phấn có alen A quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với alen a qui định hạt dài; alen B qui định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với alen b qui định hạt trắng. Hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập. Khi thu hoạch ở một quần thể cân bằng di truyền, người ta thu được 1425 hạt tròn, đỏ; 475 hạt tròn, trắng; 6075 hạt dài, đỏ; 2025 hạt dài, trắng.

1) Hãy xác định tần số các alen A, a; B, b .

2) Viết cấu trúc di truyền của quần thể.

Câu III (4,0 điểm).

1) Trình bày cơ chế phát sinh thể tam bội, thể tứ bội .

2) Trình bày 2 quy trình khác nhau cùng tạo ra thể song nhị bội ở thực vật.

Câu IV (5,0 điểm).

1) Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho lai giữa hai cây tứ bội AaaaBbbb x AaaaBbbb kết quả thu được tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình như thế nào?

2)Trong quá trình phát triển phôi sớm ở ruồi giấm đực có bộ nhiễm sắc thể được ký hiệu AaBbDdXY, ở lần phân bào thứ 6 người ta thấy ở một số tế bào cặp Dd không phân ly. Cho rằng phôi đó phát triển thành thể đột biến, thì nó có bao nhiêu dòng tế bào khác nhau về số lượng nhiễm sắc thể? Hãy viết ký hiệu bộ NST của các dòng tế bào đó.

3) Phát biểu định luật Hacđi-Vanbec và viết công thức tổng quát về cấu trúc di truyền của một quần thể (chỉ xét một gen có 2 alen). Nêu điều kiện nghiệm đúng và ý nghĩa của định luật.

Câu V (4,0 điểm).

1) Nêu cơ chế tác dụng của enzim giới hạn. Để tạo được 1 ADN tái tổ hợp thì cần sử dụng mấy loại enzim giới hạn? Vì sao? Nêu các tiêu chuẩn cần có của một thể truyền.

2) Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Khi giao phấn giữa cây thân cao, hoa đỏ với cây thân cao, hoa đỏ thu được đời con có tỉ lệ 75% cây thân cao, hoa đỏ : 25% cây thân thấp, hoa đỏ. Giải thích kết quả và viết sơ đồ lai.( Biết các gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau).

Download tài liệu để xem thêm chi tiết