Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 vòng 4 năm 2016 - 2017 Đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 101
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 23/04/2017

Giới thiệu

Để kỳ thi Violympic sắp tới đạt kết quả cao nhất, Download.com.vn xin giới thiệu đến các bạn học sinh Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 4 năm 2016 - 2017. Đây sẽ là tài liệu tham khảo tốt nhất cho các bạn học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi Violympic. Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 sẽ giúp các bạn làm quen với các dạng câu hỏi trong cuộc thi Violympic và đạt được kết quả cao nhất trong cuộc thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 sắp diễn ra. Chúc các bạn thi tốt!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 vòng 4 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 4

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: 2g = ......kg

a) 1/50                          b) 1/5                       c) 1/40              d) 1/4

Câu 2: Find x such that: Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 vòng 4

a) x = 5                     b) x = 6                     c) x = 11/2                   d) x = 5/2

Câu 3: To tile a yard of the school, they used 10800 square tiles with 50cm side length. What is the area of the yard? (The area of mortar joints is negligible)

a) 270m2                     b) 2700m2                       c) 27000m2             d) 27ha

Câu 4: A 144m of fabric was cut into segments, each segments is 9m long. How many segments are there?

a) 15                             b) 16                               c) 11                  d) 13

Câu 5: There are 61 trees at regular intervals from the beginning of the road to the end of it. The distance between every two consecutive trees is 3m. How long is the road?

a) 183                           b) 180                              c) 177                 d) 186

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: Comapre: 1/5 tonne ...... 250kg

Câu 2: Convert: 10000dm = ......km

Câu 3: Convert: 2hm 4dam = ...... m

Câu 4: Calculate: 8m 27dm - 2m 4cm = ......cm

Câu 5: The first box contains 350kg of strawberries. The second box contains 50kg of strawberries more than the first one does. How many kilograms of strawberries do the two boxes contain?

Câu 6: Find the value of a such that 2/3 < a/9 < 5/6

Câu 7: Find the value of x such that 216/x m= 2400cm

Câu 8: A tank contained 414l of honey. 1/3 of this amount was taken away. How many liters of honey are left?

Câu 9: A 6 - digit number begins with the digit 8. The number is divisible by 9 and all digits of the number are different. What is the possible smallest value of this number?

Câu 10: The average mass of a group of children is 47kg. If 5/13 of the number of children are girls and their average mass is 39kg. Find the average mass of the boys?

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 4

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

11 < 20 < 3 < 10 < 16 < 4 < 15 < 6 < 18 < 8 < 19 < 14 < 7 < 17 < 2 < 5 < 9 < 1 < 13 < 12

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: c                      Câu 2: b

Câu 3: b                      Câu 4: b              Câu 5: b

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: <              Câu 2: 1                 Câu 3: 240             Câu 4: 866                 Câu 5: 750

Câu 6: 7              Câu 7: 9                  Câu 8: 276            Câu 9: 801234             Câu 10: 52