Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án Biểu mẫu xây dựng - nhà đất

  • Phát hành Bộ Xây dựng
  • Đánh giá
  • Lượt tải 87
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 36 KB
  • Cập nhật 23/10/2013

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN
 CHO CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN ..................

Kính gửi: ... . (cơ quan cấp GPXD). . . . . . . . . . . .. . . . . .

1. Tên chủ đầu tư­:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .......

- Ngư­ời đại diện  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . ..

- Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . .  . ......

 Số nhà:  . . . . . . . .Đư­ờng. .   .. .. . . . . . . Phư­ờng (xã). . .. .  . . . . ..

 Tỉnh, thành phố: . . . . . .. . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Số điện thoại: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Địa điểm xõy dựng: . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Lô đất số  . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .Diện tích . . . . . .. . . ... . .m2.

- Tại: . . . . . . . . . . .  . . . . . .. . . . . . Đư­ờng: . . .. . . . . . . . .. . . .. . .

- Phư­ờng (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). .......... . . . . .  . .  

- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

3. Nội dung đề nghị cấp phép: . . . .. ...... . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . .

- Tên dự án:........................................................

- Đã được: ..............phê duyệt, theo Quyết định số: ............... ngày............

- Gồm: (n) công trình

  Trong đó:

+ Công trình số (1-n):   (tên công trình)

            - Loại công trình: ....................................Cấp công trình: .......................

            - Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

            - Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

            - Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

            - Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Nội dung khác:................................................

4. Tổ chức t­ư vấn thiết kế: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Công trình số (1-n): ........................

- Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

- Điện thoại . . . . . . . . . . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế: ..........cấp ngày:.........

5. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: .  ............... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép đ­ược cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -                                                    

2 -                                                                                         

 

........,ngày........tháng........năm.....
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)