Đơn đề nghị mua hóa đơn Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 307
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 38,5 KB
  • Cập nhật 24/07/2013

Giới thiệu

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hoá đơn phải có đơn đề nghị mua hoá đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ).

Dưới đây là mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

………, ngày……… tháng……… năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

Kính gửi:…………………………………………………………………………

I. Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn:………………………………………………………...........

1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):……………………………………………….............

2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………..................

3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………………………............

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………...........

5. Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………................

+ Cố định:…………………………………………………………………………………………..................

+ Di động:…………………………………………………………………………………………..................

6. Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………........

7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ):……………………………………………………………............

8. Số lượng lao động:……………………………………………………………………………...............

9. Tên người mua hóa đơn (Đối với hộ kinh doanh thì tên người mua hóa đơn là chủ hộ kinh

doanh, trường hợp chủ hộ ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền):……………….......

Số CMND người đi mua hóa đơn:……………………………………………………………….............

Ngày cấp:.......................................... Nơi cấp:.........................................................................

II. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua:

Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:

Đơn vị tính: Số

TT

Loại hóa đơn, chứng từ

Tồn đầu kỳ trước

Số lượng mua kỳ trước

Sử dụng trong kỳ

Còn cuối kỳ

Số lượng mua kỳ này

Sử dụng

Xóa bỏ

Mất

Hủy

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam kết:

Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Quản lý và sử dụng hoá đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Ghi chú:
- Hộ, cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

 

Click vào nút Tải về để download biểu mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn

Lưu ý: Nếu bạn muốn tải các biểu mẫu, văn bản về việc mua hóa đơn, click vào nút Tải về để download tiếp Thông tư số 153/2010/TT-BTC Quy định văn bản biểu mẫu về Hóa đơn