Đơn xin thôi học Mẫu đơn xin nghỉ học

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá 8 đánh giá
  • Lượt tải 9.252
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 29 KB
  • Cập nhật 18/08/2015

Giới thiệu

Đơn xin thôi học

Mẫu đơn xin nghỉ học, thôi học được sử dụng khi bạn muốn dừng việc học ở trường vì một lý do nào đó. Các bạn học sinh, sinh viên có thể viết đơn xin thôi học này và gửi tới Ban giám hiệu nhà trường để được xem xét xử lý tiếp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------- 

ĐƠN XIN THÔI HỌC

Kính gửi:……………………………………………

Tôi tên:.............................................................. Mã số sinh viên:......................

Ngày sinh:................ Hộ khẩu thường trú:.........................................................

..............................................................................................................................

Hiện đang học lớp (ngành):............................... Khóa:.......................................

Hệ đào tạo:  dài hạn tập trung (chính qui) tại trường …………

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban Giám Hiệu cho phép tôi được thôi học tại Trường...................................................................................................................

Lý do xin thôi học:..............................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.

         Ý kiến của phụ huynh                         ............. , ngày...... tháng..... năm  200...

                                                                                 Người làm đơn

                                                                               (ký tên, ghi rõ họ tên)

  

        Xác nhận của địa phương                              Ý  kiến của khoa