Đơn xin xác nhận tạm trú Thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 27 đánh giá
  • Lượt tải 18.879
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 60,3 KB
  • Cập nhật 26/08/2015

Giới thiệu

Mẫu giấy tạm trú tạm vắng

Đơn xin tạm trú tạm tắng được sử dụng trong trường hợp người xin cư trú ở một địa phương, phường xã nào đó. Dưới đây là mẫu Đơn xin xác nhận tạm trú theo Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gởi : Công an phường/xã/thịtrấn...................................

Tôi tên........................................................................................................

Ngày sinh...................................................................................................

Số CMND...................................Do Công an...........Cấp ngày....................

Địa chỉ thường trú.......................................................................................

Chỗ ở hiện nay............................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thịtrấn......................

xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày........cho đến nay.

Lý do....................................................................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.