Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai Biểu mẫu kế toán