fruux for Mac 2.2 Đồng bộ hóa các ứng dụng hệ thống Mac

Mời bạn click vào link tải phù hợp dưới đây để tải về fruux for Mac2.2