Nghị quyết 19-NQ/TW Tiếp tục đổi mới sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Mời bạn click vào link tải phù hợp dưới đây để tải về Nghị quyết 19-NQ/TW