SeaMonkey 2.31 Bộ công cụ trình duyệt, email, chat IRC client của Mozilla