Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước

Mời bạn click vào link tải phù hợp dưới đây để tải về Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các link tải dự phòng dưới dây.