Xác nhận miễn thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 02/XNMT Đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam của chuyên gia nước ngoài