Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn Biểu mẫu về hôn nhân và gia đình

  • Phát hành Bộ Tư pháp
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 2.081
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 40 KB
  • Cập nhật 23/07/2013

Giới thiệu

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là mẫu văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành chứng nhận về quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng với các nội dung: thông tin giữa hai bên vợ - chồng như họ tên, ngày sinh, quốc tịch, dân tộc...

ỦY BAN NHÂN DÂN
tỉnh/thành phố .... 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN 

Họ và tên chồng: ……………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………

Dân tộc: ………………

Quốc tịch: ……….....……

Nơi thường trú/tạm trú: ……………

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .............

Họ và tên vợ: ……………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………

Dân tộc: ………………

Quốc tịch: ………...…..

Nơi thường trú/tạm trú: ………………

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ............

 Giấy chứng nhận kết hôn này có giá trị kể từ ngày ghi vào Sổ đăng ký kết hôn. 

Chồng 
(Đã ký)
........................... 
Vợ
(Đã ký)
.........................

 

 

 

 

 

Vào Sổ đăng ký kết hôn

Số: .............. Quyển số: .............

Ngày .......... tháng .......... năm ..........

NGƯỜI THỰC HIỆN
(Đã ký)
............................ 

................., ngày ............ tháng ............ năm ..............

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
(Đã ký) 

 


Sao từ Sổ đăng ký kết hôn

Ngày .......... tháng ........... năm ..............

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
...................................