Giấy xác nhận thời gian công tác

Giới thiệu

CÔNG TY …………….

Số /TB - …..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 …………, ngày …… tháng……..năm…….

 

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC
(Phục vụ cho việc tính giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Cơ quan: .........................................................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

Xác nhận Ông (Bà): .................................................................. Sinh năm: ...................................

Cư ngụ số: ......................................................................................................................................

Hiện đang công tác (hoặc đã nghỉ hưu) tại: ...................................................................................

Có thời gian công tác như sau:

Trong lực lượng vũ trang:

Từ tháng ....................... năm ................... Đến tháng ........................ năm........................

Từ tháng ....................... năm ................... Đến tháng ........................ năm........................

Từ tháng ....................... năm ................... Đến tháng ........................ năm........................

Công tác dân sự:

Từ tháng ....................... năm ................... Đến tháng ........................ năm........................

Từ tháng ....................... năm ................... Đến tháng ........................ năm........................

Từ tháng ....................... năm ................... Đến tháng ........................ năm........................

Tổng cộng:

Thời gian công tác trong lực lượng vũ trang là: ............ năm ................. tháng

Thời gian công tác dân sự là: ........... năm ................. tháng.

 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.