Giấy xác nhận thu nhập

  • Phát hành Download
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 5.937
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 16 KB
  • Cập nhật 14/11/2013

Giới thiệu

Giấy xác nhận thu nhập dùng cho cá nhân viết đơn để xin công ty xác nhận về mức thu nhập hàng tháng tại thời điểm hiện tại của mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
*****

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Kính gửi: CÔNG TY ………….

Tôi tên: .............................................................................................................

Hiện nay đang làm việc tại (tên, địa chỉ): ..............................................................

.........................................................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................

Thời hạn hợp đồng lao động: ...............................................................................

Mức lương hiện nay: ..........................................................................................

Tổng thu nhập hàng tháng: ...................................................................................

Tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật.

.........., ngày ... tháng ... năm ...

Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên )

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC