Kế hoạch làm việc vặt hàng tuần Template kế hoạch làm việc vặt hàng tuần

  • Phát hành Microsoft
  • Đánh giá
  • Lượt tải 656
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 79 B
  • Cập nhật 13/06/2013
  • Yêu cầu Windows XP/Vista/7/8

Giới thiệu

Phân công công việc gia đình trong tuần với việc vặt này lịch trình mẫu. Liệt kê các công việc cần thực hiện, đặt tên cho chúng, và đánh dấu chúng khi hoàn tất.

Kế hoạch làm việc vặt hàng tuần

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.