Luật số 15/2012/QH13 của Quốc hội về Luật xử lý vi phạm hành chính Luật xử lý vi phạm hành chính mới nhất

  • Phát hành Quốc hội
  • Đánh giá 3 đánh giá
  • Lượt tải 5.198
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 547 KB
  • Cập nhật 12/08/2015

Giới thiệu

Luật số 15/2012/QH13 - Luật xử lý vi phạm hành chính

Mời tải Luật số 15/2012/QH13 - Luật xử lý vi phạm hành chính mới nhất hiện nay. Đây là văn bản luật vi phạm hành chính được Quốc hội ban hành năm 2012 và áp dụng từ thời điểm đó tới nay. Luật này quy định những điều khoản xử phạt và biện pháp xử phạt vi phạm hành chính. Mời các bạn tải về và tham khảo.

 QUỐC HỘI
_________


Luật số: 15/2012/QH13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

 LUẬT
XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

3. Biện pháp xử lý hành chính là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.