Mẫu bảng kê mua hàng Mẫu bảng kê mua hàng hóa mới nhất

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 13.107
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 20 KB
  • Cập nhật 04/12/2015

Giới thiệu

Mẫu bảng kê mua hàng hóa

Mẫu bảng kê mua hàng hóa mới nhất được ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

 Đơn vị:……………………

Bộ phận:…………………

Mã đơn vị SDNS:.................

 Mẫu số C24-HD

(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

 

 

 

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày…..tháng …..năm............

Quyển số:……...

Số:……..

- Họ tên người mua:……………………… Nợ:………

- Bộ phận (Phòng, ban):……………… Có:……...

 

 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.