Thông báo phát hành hóa đơn Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in hóa đơn

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 168
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 31,5 KB
  • Cập nhật 26/07/2013

Giới thiệu

Theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ có quy định: 

Điều 6. Hoá đơn tự in 

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; doanh nghiệp có mức vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật được tự in hoá đơn kể từ khi có mã số thuế.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều Nghị định này, được tự in hoá đơn để sử dụng cho việc bán hàng hoá, dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:

a) Đã được cấp mã số thuế;

b) Có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ;

c) Không bị xử phạt về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo mức do Bộ Tài chính quy định trong 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày liên tục tính đến ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in;

d) Có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ;

đ) Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo việc in và lập hoá đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kế toán phát sinh.

3. Hoá đơn tự in đảm bảo nguyên tắc mỗi số hoá đơn chỉ được lập một lần. Số lượng liên hoá đơn được in căn cứ vào yêu cầu sử dụng cụ thể của nghiệp vụ bán hàng. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tự quy định bằng văn bản về số lượng liên hoá đơn. 

Điều 11. Phát hành hoá đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, dịch vụ phải lập Tờ thông báo phát hành hoá đơn.

2. Nội dung Tờ thông báo phát hành hoá đơn gồm: hoá đơn mẫu, ngày bắt đầu sử dụng, ngày lập Tờ thông báo phát hành và chữ ký của người đại diện trước pháp luật.

3. Hoá đơn mẫu là bản in đúng, đủ các nội dung trên liên hoá đơn giao cho người mua loại sẽ phát hành, có số hoá đơn là một dãy các chữ số 0 và in chữ “Mẫu” trên tờ hoá đơn.

4. Tờ thông báo phát hành hoá đơn được gửi đến cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân phát hành thông báo đóng trụ sở chính, trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành và niêm yết ngay tại các cơ sở sử dụng hoá đơn để bán hàng hoá, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hoá đơn.

5. Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành mới theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

Dưới đây là Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn.

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn (Công ty A/Cục Thuế TP Hà Nội): ........................

2. Mã số thuế:..........................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................

4. Điện thoại:...........................................................................................................

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

 Doanh nghiệp in

Tên

MST

 

Hóa đơn GTGT

 

AA/11T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị:...........................................................................................................

- Mã số thuế:...........................................................................................................

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:..............................................................

........., ngày.........tháng.........năm.........

                                   

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Click vào nút Tải về để download mẫu Thông báo phát hành hóa đơn