Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác Thủ tục xin chuyển công tác

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá
  • Lượt tải 4.590
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 57,7 KB
  • Cập nhật 03/09/2014

Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu tới bạn đọc mẫu Đơn xin thuyên chuyển công tác dành cho các cán bộ khi muốn xin thay đổi vị trí công tác từ các đơn vị khác nhau.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-tự do-Hạnh phúc
--------o0o--------


ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gởi : - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
              - Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện

Họ và tên:....................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………............................................................

Nơi sinh:………………………………............................................................................

Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...........................................................................................................

Đơn vị công tác:...........................................................................................................

Văn bằng chuyên môn:.................................................................................................

Giáo viên môn:.............................................................................................................

Năm vào ngành:.............................. Năm bổ nhiệm ngạch:..........................................

Chức vụ, công việc đang làm:.......................................................................................

Nhiệm sở xin chuyển đến:.............................................................................................

Lý do thuyên chuyển:....................................................................................................

Ngày.......tháng......năm 200…...

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.