Mẫu Giấy bảo lãnh cho thân nhân Cho thân nhân là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam

Giới thiệu

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o--------

GIẤY BẢO LÃNH

(cho thân nhân là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam)

1/ Họ tên người bảo lãnh:..................

2/ Ngày, tháng, năm sinh: ....................................

3/ Nam/Nữ........................

4/ Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu):.....................

5/ Địa chỉ tạm trú dài hạn (nếu có):....................

6/ Giấy chứng minh nhân dân số:..................

Ngày cấp.........................                                             Nơi cấp:.............................

7/ Nghề nghiệp............................                             Nơi làm việc hiện nay:.............................

8/ Xin bảo lãnh cho........... thân nhân đang định cư ở nước ..............được hồi hương về cư trú tại địa chỉ:.............

Download văn bản để xem thêm chi tiết.