Mẫu Hợp đồng góp vốn Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 3 đánh giá
  • Lượt tải 4.196
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 60 KB
  • Cập nhật 10/03/2016

Giới thiệu

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

 

Tại Phòng Công Chứng số............ thành phố Hà Nội (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

 

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):

 

Ông (Bà): ..................................................................................................................................................

 

Sinh ngày: ..................................................................................................................................................

 

Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày ........../........../...........tại .......................................................

 

Hộ khẩu thường trú (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi nơi đăng ký tạm trú): ...................................

 

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

 

1. Chủ thể là vợ chồng:

 

Chồng: .....................................................................................................................................................

 

Sinh ngày:...................................................................................................................................................

 

Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày.........................tại ..............................................................

 

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................................................

 

Cùng vợ là bà: ............................................................................................................................................

 

Sinh ngày:...................................................................................................................................................

 

Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày......................................... tại .............................................

 

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thỡ ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

Download văn bản để xem thêm chi tiết.