Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô Hợp đồng thuê xe ôtô

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 3 đánh giá
  • Lượt tải 14.650
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 122,6 KB
  • Cập nhật 08/10/2015

Giới thiệu

Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô

Chúng tôi xin giới thiệu mẫu Hợp đồng thuê xe oto được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ÔTÔ

Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):

Tên tổ chức: .......................................................................................................

Trụ sở: ................................................................................................................

Quyết định thành lập số: ...............................ngày....... tháng...... năm .......do ....................cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...............................ngày........ tháng....... năm ......do........ cấp.

Số Fax: .......................................Số điện thoại: ...........................................

Họ và tên người đại diện: ...................................................................................

Chức vụ: .............................................................................................................

Sinh ngày: ..........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..................cấp ngày .................tại ..........................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………ngày ………….do ………..lập.

Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):

Tên tổ chức: ........................................................................................................

Trụ sở: .................................................................................................................

Quyết định thành lập số: ....................ngày....... tháng...... năm ......do ..................cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...............................ngày........ tháng....... năm ......do........ cấp.

Số Fax: ............................................Số điện thoại: ...............................................

Họ và tên người đại diện: ......................................................................................

Chức vụ: .................................................................................................................

Sinh ngày: ...............................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ...........................cấp ngày .......................tại .................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………ngày ………….do ………..lập.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.