Mẫu Quy chế tiền lương và thu nhập cho công nhân viên Quy chế tiền lương và thu nhập cho công nhân viên

 • Phát hành Down
 • Đánh giá
 • Lượt tải 6.151
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 124 KB
 • Cập nhật 18/04/2016

Giới thiệu

Mẫu Quy chế tiền lương và thu nhập cho công nhân viên

Mời tải Mẫu Quy chế tiền lương và thu nhập cho công nhân viên dưới đây về và sử dụng tham khảo. Các doanh nghiệp và công ty tư nhân có thể sử dụng mẫu quy chế tiền lương và thu nhập này miễn phí.

CÔNG TY …………….
-----------------


Số: ........ - QĐ/...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

................, ngày .... tháng .... năm .........

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Ban hành quy chế lương và thu nhập cho CNV)

 - Căn cứ chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................................;

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Cty .............................................................................

- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này:

1/- Quy chế tiền lương và thu nhập

2/- Quy định chế độ công tác phí

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…../…/….

Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các phòng, ban và toàn thể công nhân viên trong Công Ty …………………căn cứ Quyết định thi hành./.


 QUY CHẾ THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG CHO CNV
CÔNG TY ………………….

 PHẦN I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho tất cả công nhân viên (viết tắt là CNV) đang làm việc tại Công ty….

II. Nguyên tắc phân phối:

 1. Triệt để tôn trọng chính sách của Nhà nước về lao động tiền lương, bao gồm bảng lương, thang bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định, các văn bản pháp luật quy định về các chế độ phụ cấp và việc trích BHXH, BHYT do Nhà nước quy định.
 2. Tiền lương hàng tháng của CNV được ghi vào sổ lương của Cty theo quy định
 3. Tiền lương được gắn với năng lực thực tế, trách nhiệm, năng suất chất lượng, hiệu quả công việc của đơn vị và cá nhân người lao động.
 4. Khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao năng lực, khả năng lao động đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ của Công ty.

III. Nâng bậc lương và hạ bậc lương:

1. Việc thay đổi bậc lương nhân viên được thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Thay đổi mức lương do thay đổi cấp bậc vị trí công việc.
 • Thay đổi mức lương do được nâng lương định kỳ hay đặc cách.
 • Thay đổi mức lương do vi phạm kỷ luật.
 • Công ty thay đổi thang bậc lương.

2. Nâng lương định kỳ:

- Tất cả CNV trong Công ty có đủ điều kiện sẽ được Công ty xét nâng lương định kỳ 02 năm một lần.

- Điều kiện để được xét nâng lương định kỳ:

 • Có thời gian làm việc liên tục tại Công ty ít nhất 01 năm từ ngày được xếp lương lần cuối.
 • Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc.
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có sai sót gây hậu quả lớn.
 • Không vi phạm pháp luật, thể hiện tư cách cá nhân tốt, không làm ảnh hưởng đến uy tính và quyền lợi của Công ty.

3. Nâng lương đặc cách:

 • Trong quá trình hoạt động, những nhân viên có thành tích nổi bật, có những cống hiến xuất sắc, đưa ra và thực hiện được những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh có giá trị. Ngoài việc được khen thưởng, sẽ còn được Ban Giám đốc Công ty nâng lương đặc cách cho cá nhân đó trước thời hạn.
 • Nhân viên có thể được Công ty xét nâng lương vượt bậc thứ tự, nhưng tối đa không quá 2 bậc trong thang bậc lương.

4. Hạ bậc lương:

- Công ty sẽ hạ bậc lương đối với CNV nào vi phạm các quy định dưới đây:

 • Không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc.
 • Không hoàn thành nhiệm vụ được giao, có sai sót gây hậu quả lớn.
 • Có tư cách đạo đức cá nhân không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của Công ty.

5. Những trường hợp Công ty điều chỉnh lương trên diện rộng:

 • Do mức sống và thu nhập xã hội thay đổi hoặc khi Nhà nước quy định bắt buộc thực hiện theo tình hình trượt giá, biến động kinh tế.
 • Do kết quả họat động sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển cho phép điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

PHẦN II
THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG CHO CNV
GẮN VỚI KẾT QUẢ LAO ĐỘNG

I. Các khoản tiền lương và phụ cấp lương cho CNV được thanh toán hàng năm của Công ty gồm:

 • Tiền lương hàng tháng quy tại hợp đồng lao động.
 • Tiền lương năng suất quý, năm.

II. Thanh toán tiền lương hàng tháng cho CNV gắn với kết quả lao động:

Vtháng = V1 + V2

Trong đó:

Vtháng: Tiền lương nhận hàng tháng
V1: Tiền lương cố định theo quy định tại hợp đồng lao động.
V3: Tiền lương biến động theo mức độ phức tạp của công việc và năng lực thực tế.
V4: Tiền lương theo kết quả thực hiện công việc được giao.