Mẫu quyết định tăng lương mới nhất Quyết định tăng lương mới nhất cho nhân viên

  • Phát hành Download
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 25.247
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 31 KB
  • Cập nhật 10/02/2017

Giới thiệu

Download Mẫu quyết định tăng lương nhân viên

Quyết định tăng lương là điều mỗi nhân viên đi làm đều mong muốn. Một mẫu quyết định tăng lương chuẩn, mới nhất 2016 dưới đây sẽ là tài liệu tham khảo cho các công ty, doanh nghiệp khi muốn tăng lương cho các nhân viên của mình.

CÔNG TY …………….
-----------------


Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về việc tăng lương cho Nhân viên


TỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty …..

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………… ngày …. tháng …. năm …. về việc thành lập Công ty ………………;

- Căn cứ Điều lệ Công ty…………………………………………………………………………….;

- Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

- Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. ( Bằng chữ ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.