Mẫu số 08b-TT: Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý) Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 206
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 42 KB
  • Cập nhật 01/06/2013

Giới thiệu

Bảng kiểm kê quỹ dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý là bảng do doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh về ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý lập để theo dõi chênh lệch giữa sổ quỹ và số lượng thực tế hiện có của doanh nghiệp...

Mẫu số 08b-TT: Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý).

Đơn vi: ……..
Bộ phận: …….
Mẫu số: 08b-TT
(Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)

Số: ....................

Hôm nay, vào .... giờ ... ngày ... tháng ... năm ...

Chúng tôi gồm:

Ông/Bà: ................................................................................................................. Đại diện kế toán

Ông/Bà: .................................................................................................................. Đại diện thủ quỹ

Ông/Bà: .................................................................................................................. Đại diện ...........

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ ngoại tệ, vàng, bạc ... kết quả như sau:

STT

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Tính ra VNĐ

Ghi chú

Tỷ giá

VNĐ

A

B

C

1

2

3

4

D

I

Số dư theo sổ quỹ

x

x

...........

...........

...........

...........

II

Số kiểm kê thực tế (*)

x

x

...........

...........

...........

...........

1

- Loại

...........

..........

...........

...........

...........

...........

2

- Loại

...........

..........

...........

...........

...........

...........

3

- ...

...........

..........

...........

...........

...........

...........

III

Chênh lệch (III = I – II)

x

x

...........

...........

...........

...........

- Lý do:

+ Thừa: .....................................................................................................

+ Thiếu: ....................................................................................................

- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: ....................................................................................

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)