Mẫu số 10-LĐTL: Bảng trích nộp các khoản theo lương Mẫu chứng từ lao động tiền lương

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 782
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 76 KB
  • Cập nhật 15/06/2013

Giới thiệu

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương.

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 10-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng ... năm ...

Đơn vị tính...............

STTSố tháng trích BHXB, BHYT, KPCĐ
Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Kinh phí công đoàn
Tổng số


Trong đó:

Tổng sốTrong đó:
Số phải nộp công đoàn cấp trên

 
Số được để lại chi tại đơn vị

 
Trích vào chi phí
Trừ vào lương
Trích vào chi phí
Trừ vào lương
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                     
                     
                     
                     
                     
  Cộng                  

 

Người lập bảng
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ..... tháng ..... năm ..... 

Giám đốc
(Ký, họ tên)