Mẫu số S04-DNN: Bảng cân đối số phát sinh Mẫu sổ sách kế toán thuế

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.755
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 26 KB
  • Cập nhật 28/06/2013

Giới thiệu

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S04–DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Tháng ....... năm ......... 

Số hiệu tài khoản


Tên tài khoảnSố dư đầu tháng

Số phát sinh trong tháng

Số dư cuối tháng
Nợ Nợ Nợ
A B 1 2 3 4 5 6


 

 

 

           
Tổng cộng            

 

 

Người lập
(Ký, họ tên)

Ngày .... tháng .... năm.....

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)