Mẫu số S05a-DNN: Sổ quỹ tiền mặt Mẫu sổ sách kế toán thuế

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 9.788
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 26 KB
  • Cập nhật 22/01/2016

Giới thiệu

Mẫu sổ quỹ tiền mặt số S05a-DNN

Mẫu số S05a-DNN: Sổ quỹ tiền mặt ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mời các bạn tải mẫu sổ quỹ tiền mặt này về và sử dụng tham khảo.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S05a–DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: .....

Ngày, tháng ghi sổ
Ngày, tháng chứng từ
Số hiệu chứng từ


Diễn giải

Số tiền

Ghi chú
Thu Chi Thu Chi Tồn
A B C D E 1 2 3 G
 

 

 

 

 

             

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 đến số trang ....

- Ngày mở sổ: ..... 

 

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày .... tháng .... năm.....

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)