Mẫu số S16-DNN: Sổ chi tiết tiền vay Mẫu sổ sách kế toán thuế

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 869
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 30 KB
  • Cập nhật 28/06/2013

Giới thiệu

Mẫu số S16-DNN: Sổ chi tiết tiền vay ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S16-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY
(Dùng cho các TK 311, 315, 341)

Tài khoản: ..........................................

Đối tượng cho vay: ...............................

Khế ước vay:.......... Số ......... ngày .........

(tỷ lệ lãi vay .......................................) 

Ngày tháng ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải TK
đối ứng
Ngày đến hạn thanh toán
Số tiền
Số hiệu Ngày tháng Nợ
A B C D E G 1 2
 
 
 

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

 

       
- Cộng số phát sinh        
- Số dư cuối kỳ        

- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ......

- Ngày mở sổ: ..........

 

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... năm .....

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)