Mozilla Lightning For Mac Hỗ trợ lập lịch

  • Phát hành Mozilla
  • Đánh giá
  • Lượt tải 512
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3 MB
  • Cập nhật 10/11/2011
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

Lightning For Mac là phiên bản dành cho hệ điều hành Mac, đây là một extension bổ sung chức năng lên lịch cho Mozilla Thunderbird và Mozilla SeaMonkey.

Vì đây là một extension nên Lightning được tích hợp chặc chẽ với Thunderbird và SeaMonkey, cho phép người dùng thực hiện các công việc lên lịch liên quan đến email một cách dễ dàng.

Điều này giúp tăng cường sức mạnh cho Thunderbird về khả năng lên lịch để cạnh tranh tốt hơn với Outlook của Microsoft.

Mozilla Lightning For Mac

Một số tính năng chính:

- Tích hợp tốt hơn với Thunderbird.

- Liên kết Emailtask.

- Tích hợp với danh bạ của Thunderbird.

- Hỗ trợ iMIP (thư mời họp).

- Hỗ trợ cải thiện CalDAV.

- Hỗ trợ cache lịch làm việc để sử dụng lịch khi ngoại tuyến.

- Đồng bộ với các thiết bị.

Tuyết Mai