Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

  • Phát hành Tổng hợp
  • Đánh giá
  • Lượt tải 32.679
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 298 KB
  • Cập nhật 17/04/2014
  • Yêu cầu trình đọc Word

Giới thiệu

Chương 1: Giới thiệu về hệ thống và hệ thống thông tin

Bài 1: Khái niệm về phân tích và thiết kế hệ thống

Bài 2. Khái niệm về hệ thống

Bài 3. Các đặc trưng của hệ thống

Bài 4: Hệ thống thông tin quản lý

Bài 5. Phân loại các loại thông tin

Chương 2. Phân tích và thiết kế hệ thống

Bài 1. Đại cương về phân tích và thiết kế hệ thống

Bài 2. Khảo sát sơ bộ và xác lập dự án

Bài 3. Phân tích hệ thống về chức năng

Theo Edu.vn