Quyết định 27/2013/QĐ-BNN-TCCB Bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giới thiệu

Quyết định 27/2013/QĐ-BNN-TCCB về bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Nghị định 99/2012/NĐ-CP.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-----------
Số: 27/QĐ-BNN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
BỔ SUNG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ
CỦA BỘ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 99/2012/NĐ-CP
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ quy định tại Nghị định 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ đối với Vụ Kế hoạch, Thanh tra Bộ và Tổng cục Thủy lợi, như sau:

1. Vụ Kế hoạch có trách nhiệm:

a) Trình Bộ trưởng chủ trương vay nợ nước ngoài của tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty, doanh nghiệp trên 50% vốn nhà nước theo quy định;

b) Chủ trì thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt danh mục hoặc chấp thuận cho người đại diện phê duyệt danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B hàng năm đối với doanh nghiệp nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ;

c) Giám sát các dự án đầu tư của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra Bộ có trách nhiệm: Thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật, quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước và các chế độ chính sách khác tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Tổng cục Thủy lợi có trách nhiệm: Tham mưu trình Bộ trưởng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, các dự án đầu tư, chính sách quản lý tưới, tiêu, khai thác tổng hợp nguồn nước đối với các Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi thuộc nhiệm vụ của Bộ.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Chánh thanh tra Bộ, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, các Tổng cục trưởng, các Cục trưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG


(Đã ký)

Cao Đức Phát