Quyết định số 1580/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004 - 2011

Giới thiệu

Quyết định số 1580/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004 - 2011. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 1580
/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004 - 2011
---------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2551/TTr-BNV ngày 02 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004 - 2011 như sau:

1. Phó Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Xuân Hồng để nhận nhiệm vụ mới.

2. Các Ủy viên:

- Ông Phạm Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau để nhận nhiệm vụ mới.

- Ông Võ Quốc Việt, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, TCCV (5b). Hà
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng