Thông tư số 06/2011/TT-TTCP hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thanh tra

  • Phát hành Thanh tra Chính phủ
  • Đánh giá
  • Lượt tải 141
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 78 KB
  • Cập nhật 29/11/2012

Giới thiệu

Thông tư số 06/2011/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra". 

THANH TRA CHÍNH PHỦ

---------------
Số: 06/2011/TT-TTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
__________________

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình, thẩm quyền đề nghị, quyết định và tổ chức trao tặng Kỷ niệm chư­ơng “Vì sự nghiệp Thanh tra” (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương).

Điều 2. Nguyên tắc xét tặng Kỷ niệm chương

1. Kỷ niệm chương là hình thức khen thưởng của Thanh tra Chính phủ tặng cho người có thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Thanh tra, nhằm ghi nhận công lao thành tích của cá nhân đã đóng góp vào sự nghiệp Thanh tra Việt Nam.

2. Việc xét tặng Kỷ niệm chương phải đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, dân chủ và kịp thời.

3. Kỷ niệm chương được tặng một lần cho cá nhân; không truy tặng; không xét tặng cho những cá nhân đã được tặng Huy chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" trước đây.

Điều 3. Việc tổ chức xét tặng Kỷ niệm chương

Thanh tra Chính phủ xét tặng Kỷ niệm chương vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (ngày 23/11) hàng năm và xét tặng đột xuất đối với các trường hợp đặc biệt.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết