Tờ khai thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 19/KK-TNCN Dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài

  • Phát hành Tư Vấn Luật
  • Đánh giá
  • Lượt tải 167
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 30 KB
  • Cập nhật 03/07/2013

Giới thiệu

Mẫu số: 19/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, 
nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài)

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ] 

[01] Họ và tên cá nhân có thu nhập:………………………………………………….

[02] Mã số thuế: 

[03] Địa chỉ: …………………..……..……………………………………………...........

[04] Điện thoại: …………….. [05] Fax: …….……..………. [06] Email: ……………..…

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Giá trị
I Thu nhập từ đầu tư vốn:
1 Tổng thu nhập tính thuế [07]  
2 Tổng số thuế đã khấu trừ ở nước ngoài [08]  
3 Tổng số thuế phải nộp [09]  
4 Số thuế còn phải nộp [10]  
II Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
1 Tổng thu nhập chịu thuế [11]  
2 Tổng số thuế đã nộp ở nước ngoài [12]  
3 Tổng số thuế phải nộp [13]  
4 Số thuế còn phải nộp [14]  
III Thu nhập từ trúng thưởng    
1 Tổng thu nhập chịu thuế [15]  
2 Tổng số thuế đã nộp ở nước ngoài [16]  
3 Tổng số thuế phải nộp [17]  
4 Số thuế còn phải nộp [18]  

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. 

Ngày ...... tháng …..... năm …....

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
Ký và ghi rõ họ tên