Xác nhận miễn thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 02/XNMT Đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam của chuyên gia nước ngoài

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 99
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 32 KB
  • Cập nhật 24/07/2013

Giới thiệu

Mẫu số 02/XNMT: Xác nhận miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam của chuyên gia nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ ………….

------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

................. , ngày ... tháng ... năm ...

XÁC NHẬN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án ODA
tại Việt Nam của chuyên gia nước ngoài

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài tại Thông tư liên tịch số ……………. ngày ….. tháng … năm ….. của .................................................................................;

Căn cứ công văn của (Chủ dự án) đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án ODA của chuyên gia số ….. ngày … tháng … năm ….;

Căn cứ xác nhận của (Cơ quan chủ quản) về việc chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA được miễn thuế TNCN số …. ngày ….. tháng … năm …...

Cục thuế tỉnh/ thành phố …………...................................... xác nhận Ông/Bà ................................ Quốc tịch ……………….........., số hộ chiếu ……………………, ngày cấp ……………, nơi cấp….................................................... được

miễn thuế TNCN đối với thu nhập là …… (loại thu nhập gì) …. do thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam trong khoảng  thời gian từ …………… đến ....................................................................... 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cá nhân (chuyên gia);
- Lưu: …………… 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)